Program lékaři

Středa 1.6. 2022

9.30 – 9.45

ZAHÁJENÍ KONGRESU

9.45 – 10.45

BLOK 1 – REGISTRY

Předsedající: I. Rychlík, F. Švára

 1. I. Rychlík a spol. (FNKV Praha): Poznatky z výročních dat Ročenky dialyzační péče za rok 2021
 2. L. Francová a spol. (FMC-DC, Hemodialyzační středisko Pardubice): Program Kvality dialyzační péče – praktické poznámky
 3. E. Jančová a spol. (VFN Praha): Elektronizace CRRB – praktické informace
 4. M. Vrbová (KST Praha), I. Rychlík (FNKV Praha), O. Viklický (IKEM Praha): Waiting list – preemptivně zařazení pacienti
 5. I. Rychlík a spol. (FNKV Praha): RIP a predialyzační registry v Evropě

11.00 – 12.00

BLOK 2 – DOMÁCÍ DIALÝZA

Předsedající: A. Paříková, V. Bednářová

 1. A. Paříková (IKEM Praha): Domácí hemodialýza – benefity, rizika, bariéry
 2. J. Klaboch (FN Plzeň): Adekvátnost PD ve světle nových ISPD guidelines
 3. V. Bednářová (VFN Praha): Peritoneální dialýza Pro & Con

V. Bednářová, A. Paříková: panelová diskuse – „Má PD v současnosti stále ještě své místo mezi metodami náhrady funkce ledvin?“

12.15 – 13.15

FIREMNÍ SYMPÓZIUM firmy Abbvie

„Vybrané komplikace chronického selhání ledvin: můžeme je ovlivnit?“

Předsedající: O. Viklický

VDR aktivace, upgrade 2022

F. Švára (Klinika nefrologie VFN Praha a Dialyzační středisko Teplice, B. Braun Avitum)

Nemocní s amyloidózou v dialyzačním a transplantačním programu – noční můra většiny lékařů.

R. Ryšavá (Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)

Management léčby pacientů se selhávajícím štěpem

O. Viklický (Transplantcentrum, Klinika Nefrologie, IKEM Praha)

13.15 – 13.45

Přestávka + volná diskuse u posterů

13.45 – 14.45

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU

PŘIVÍTÁNÍ + PŘEDÁNÍ ČESTNÝCH ČLENSTVÍ + CEN ČNS (R. Ryšavá, F. Švára)

Slavnostní přednáška: M. Orko Vácha (3. LF UK Praha) – Etické problémy v nefrologii

14.45 - 15.45

BLOK 3 – KLINICKÁ NEFROLOGIE I

Předsedající: D. Maixnerová, N. Petejová

 1. V. Teplan (IPVZ Praha, FN Ostrava): Ketoanaloga esenciálních aminokyselin v konzervativní léčbě chronického onemocnění ledvin u seniorů vysoké věkové kategorie (80-95 let)
 2. D. Maixnerová (VFN Praha): Nové molekuly v klinické nefrologii
 3. N. Petejová (FN Ostrava, LF UP Olomouc): Akutní poškození ledvin v klinické medicíně

15.45 – 16.15

Přestávka na kávu + volná diskuse u posterů

16.15 – 17.15

BLOK 4 – COVID-19 – kam jsme pokročili v roce 2022

Předsedající: M. Havrda, S. Dusilová Sulková

 1. M. Koziar Vašáková (FTN Praha): Novinky v léčbě Covid-19
 2. M. Havrda (FNKV Praha): Covid-19 u pacientů se sníženou funkcí ledvin
 3. T. Reischig (FN Plzeň): Vakcinace proti SARS-CoV-2 po transplantaci ledviny

17.20 – 18.20

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY

Předsedající: V. Tesař, R. Ryšavá

 1. B. Rovin (The Ohio State University, Wexner Medical Center, USA): Treatment of lupus nephritis
 2. M. Vokurka (1. LF UK Praha): Exosomy – role v patogenezi a diagnostice ledvinných nemocí

18.30 - 19.30

BLOK 5 – HEMODIALÝZA

Předsedající: B. Szonowská, R. Kantor

 1. H. Vaňková (Gerontologické centrum Praha): Frailty – syndrom geriatrické křehkosti
 2. B. Szonowská (FMC-DS, Hemodialyzační středisko Praha-Vinohrady): Paliativní dialýza – klinická doporučení
 3. R. Kantor (Dialyzační středisko Český Těšín, B.Braun Avitum): Ukončení dialýzy jako bilanční rozhodnutí

19.30 - 21.00

UVÍTACÍ KOKTEJL (výstavní plocha + firmy) – O2 Universum

Čtvrtek 2.6. 2022

7.00 – 7.30

Snídaňové občerstvení

7.30 – 8.20

SNÍDAŇOVÁ SYMPÓZIA (EARLY BIRDS)

Téma 1 – Farmakoterapie pro nefrology (Sál 1)

Předsedající: J. Vachek, J.M. Hartinger

 1. J. Gregorová (FN Bulovka Praha): Změny farmakokinetiky léčiv u pacientů léčených kontinuální eliminační metodou
 2. J. Vachek (VFN Praha, Klatovská nemocnice): Nejčastější problémy ve farmakoterapii u pacientů s CKD – praktický pohled
 3. J.M. Hartinger (VFN Praha): Praktické aspekty terapie vankomycinem u pacientů léčených intermitentní dialýzou
Téma 2 – Transplantace (Sál 3)

Předsedající: O. Viklický, T. Reischig

 1. J. Orság (FN Olomouc): Křehký, starší a retransplantovaný pacient
 2. L. Kielberger (FN Plzeň): AKI po transplantaci ledviny

8.30 – 9.30

BLOK 6 – KLINICKÁ NEFROLOGIE II – „Nejen glomeruly“

Předsedající: E. Jančová, M. Horáčková

 1. M. Živná, S. Kmoch (1. LF UK Praha): Po stopách příčin hereditárních forem tubulointersticiálních nefropatií
 2. O. Zakiyanov, V. Čertíková Chábová (VFN Praha): Akutní tubulointersticiální nefritidy
 3. M. Horáčková (FN Motol Praha): Diagnostika a optimální léčba infekcí močového traktu-stále opomíjený problém

9.30 – 10.00

Přestávka na kávu + volná diskuse u posterů

10.00 – 11.00

SYMPÓZIUM ZAHRANIČNÍCH ŘEČNÍKŮ

Předsedající: I. Rychlík, O. Viklický

 1. V. Perkovic (University of New South Wales, Sydney, Austrálie): Role of SGTL2 inhibitors in the treatment of diabetic kidney disease
 2. U. Maggiore (Universita di Parma, Itálie): COVID-19 – the Italian experience

11.15 – 12.15

FIREMNÍ SYMPÓZIUM FIRMY Swixx Biopharma

Od zajímavých kazuistik ke klinické praxi.

Předsedající: R. Ryšavá

 1. R. Ryšavá, Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN Praha – Vakcinace na covid-19: pro většinu záchrana, ale někdy i problém
 2. M. Koucký, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha – TMA v průběhu těhotenství – kazuistika
 3. J. Reiterová, Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN Praha – Komplikovaná pacientka s ADPKD – kazuistika

12.15 – 12.45

Přestávka + volná diskuse u posterů + občerstvení

12.45 – 13.45

BLOK 7 – NOVINKY V PEDIATRICKÉ NEFROLOGII

Předsedající: T. Seeman, T. Šuláková

 1. H. Flögelová (FN Olomouc): Se solitární ledvinou od dětství do dospělosti – prognostické faktory, potřeba péče
 2. T. Seeman (FN Motol): Je autozomálně-dominantní polycystická choroba ledvin onemocněním pouze dospělých?
 3. T. Šuláková (FN Ostrava): Staré cévy mladých diabetiků: EVA – early vascular aging

14.00 – 15.00

FIREMNÍ SYMPÓZIUM FIRMY Bayer

Mezioborová spolupráce a postavení v léčbě pacienta s diabetickou nefropatií

Předsedající: V. Tesař

 1. M. Kvapil (FN Motol Praha): Diabetické onemocnění ledvin v datech a v praxi
 2. I. Rychlík (FNKV Praha): Současné poznatky o diabetickém onemocnění ledvin
 3. V. Tesař (VFN Praha): Nová možnost léčby pacientů s diabetickým onemocněním ledvin

15.00 – 15.30

Přestávka na kávu + volná diskuse u posterů

15.30 – 16.30

PŘEDNÁŠKY ZLATÝCH PARTNERŮ ČNS I (FMC, BBraun)

Předsedající: M. Ságová, V. Vojanec

 1. 15.30 – 16.00 Fresenius Medical Care
  Critical Role of Dialysers in Patient Care
  F. Kircelli (FME Bad Homburg, Německo)
 2. 16.00 – 16.30 B.Braun
  „Hodnocení adekvátnosti frekventních dialýz“
  F. Lopot (1. LF UK v Praze)

16.45 – 17.45

Valná hromada České nefrologické společnosti

20.00 – 24.00

SPOLEČNÁ VEČEŘE – Červený Jelen

Pátek 3.6. 2022

7.00 – 7.30

Snídaňové občerstvení

7.30 – 8.20

SNÍDAŇOVÁ SYMPÓZIA (EARLY BIRDS)

Téma 3 – Cévní přístupy (sál C1)

Předsedající: R. Šafránek, O. Myslivec

 1. R. Šafránek (FN Hradec Králové): AV fistule po transplantaci ledviny – pohled nefrologa
 2. J. Kaván, P. Michálek (VFN Praha): Vnitřně-zevní punkce centrální žíly systémem Surfacer – roční zkušenosti
 3. O. Myslivec (HDS Roudnice n. Labem - B.Braun Avitum): Dialyzační AV spojka – nastal čas na změnu přístupu?
Téma 4 – Kontroverze v dialýze (sál C3)

Předsedající: P. Táborský, F. Švára

 1. P. Táborský (FMC-DS, HDS Praha-Kukučínova): Jaký je skutečný přínos vazačů fosfátů pro dialyzované pacienty?
 2. F. Švára (Dialyzační středisko Teplice, B. Braun Avitum): Hypolipidemika u dialyzovaných pacientů, ano či ne?

8.30 – 10.00

BLOK 8 – ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ - Sál C1

Předsedající: V. Čertíková Chábová, M. Bürgelová

 1. A. Kolský (FNKV Praha): Nefrotický syndrom u dětí v Českém registru renálních biopsií 1994-2018
 2. V. Krátký (VFN Praha): Průnik amikacinu do moči u pacientů s chronickým onemocněním ledvin
 3. Z. Křemenová (FNKV Praha): Kvalita života pacientů s pokročilým onemocněním ledvin. Co může přinést rutinní měření kvality života validovaným nástrojem mně a co mému pacientovi?
 4. M. Neprašová (VFN Praha): Predikují sérové a močové markery fibrózy prognózu u pacientů s IGA nefropatií?
 5. J. Reiterová (VFN Praha): Zkušenosti s léčbou tolvaptanem u pacientů s autozomálně dominantní polycystickou chorobou ledvin
 6. I. Zahrádka (IKEM Praha): Determinanty imunitní odpovědi na očkování SARS-COV-2 mRNA vakcínou u pacientů po transplantaci ledviny
 7. S. Dusilová Sulková (FN Hradec Králové): Protilátková a buněčná odpověď na očkovací látku Moderna ve schématu tří dávek - prospektivní monocentrické klinické hodnocení

8.30 – 10.00

BLOK 9 – VÝZNAMNÉ PUBLIKACE V NEFROLOGII - Sál C3

Předsedající: Z. Hrušková, J. Klaboch

 1. J. Sikora, T. Kmochová, D. Mušálková, M. Pohludka, P. Přikryl, H. Hartmannová, K. Hodaňová, H. Trešlová, L. Nosková, L. Mrázová, V. Stránecký, M. Lunová, M. Jirsa, E. Honsová, S. Dasari, E.D. McPhail, N. Leung, M. Živná, A.J. Bleyer, I. Rychlík, R. Ryšavá, S. Kmoch
  A mutation in the SAA1 promoter causes hereditary amyloid A amyloidosis.
 2. I. Zahrádka, V. Petr, I. Módos, M. Magicová, L. Dušek, O. Viklický
  Association between SARS-CoV-2 mRNA vaccines and lower infection rates in kidney transplant recipients – a registry-based report
 3. M. Magicová, M. Fialova, I. Zahradka, S. Rajnochova-Bloudickova, D. Hackajlo, P. Raska, I. Striz, O. Viklicky
  Humoral response to SARS-CoV-2 is well preserved and symptom dependent in kidney transplant recipients
 4. T. Reischig, M. Kacer, T. Vlas, P. Drenko, L. Kielberger, J. Machova, O. Topolcan, R. Kucera, S. Kormunda, M. Bouda
  Insufficient response to mRNA SARS-CoV-2 vaccine and high incidence of severe COVID-19 in kidney transplant recipients during pandemic
 5. D. Maixnerová, P. Hruba, M. Neprasova, K. Bednarova, J. Slatinska, M. Suchanek, M. Kollar, J. Novak, V. Tesar, O. Viklicky
  Outcome of 313 Czech Patients With IgA Nephropathy After Renal Transplantation
 6. M. Raška, J. Jemelkova, P. Kosztyu, Y. Ohyama, K. Takahashi, J. Zadrazil, J. Orsag, K. Matousovic, D. Galuszkova, N. Petejova, J. Mestecky, K. Zachova
  Galactose-Deficient IgA1 B cells in the Circulation of IgA Nephropathy Patients Carry Preferentially Lambda Light Chains and Mucosal Homing Receptors.
 7. O. Derner, A. Kramer, Z. Hruskova, M. Arici, F. Collart, P. Finne, L. Fuentes Sánchez, J. Harambat, M. H. Hemmelder, K. Hommel, J. Kerschbaum, J. De Meester, R. Palsson, M. Segelmark, R. Skrunes, J. P. Traynor, O. Zurriaga, Z. A. Massy, K. J. Jager, V. S. Stel, V. Tesar
  Incidence of Kidney Replacement Therapy and Subsequent Outcomes Among Patients With Systemic Lupus Erythematosus: Findings From the ERA Registry

10.00 – 10.30

Přestávka na kávu + volná diskuse u posterů

10.30 - 11.45

SYMPÓZIUM SLOVENSKÉ NEFROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Předsedající: R. Ryšavá, M. Demeš

 1. A. Gaál Kovalčíková, Ľ. Tóthová, P. Celec, Ľ. Podracká (LF UK Bratislava): Extracelulárna DNA ako potenciálny marker obličkového poškodenia
 2. M. Demeš, J. Šváč, M. Smatana (Univerzitná nemocnice Bratislava): Peritoneálna dialýza a jej percentuálne zastúpenie v RRT – výhody zvýšenej penetrácie.
 3. I. Dedinská (Univerzitná nemocnice Martin): Národné indukčné imunosupresívne protokoly – multicentrická analýza

11.50 – 12.50

PŘEDNÁŠKY ZLATÝCH PARTNERŮ ČNS II (Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim)

Předsedající: K. Krátká, J. Reiterová

11.50 – 12.20 Astra Zeneca

„Nová naděje pro pacienty s CKD“
R. Ryšavá

12.20 – 12.50 Boehringer Ingelheim

„Empagliflozin – co je nového?“
V. Tesař, J. Vachek

12.50 – 13.20

Přestávka na kávu + volná diskuse u posterů

13.20 - 14.20

BLOK 10 - TRANSPLANTACE

Předsedající: K. Krejčí, V. Hanzal

 1. K. Krejčí (FN Olomouc): Současný stav, léčba a prevence BK virové nefropatie
 2. S. Fraňková (IKEM Praha): Transplantace ledvin od HCV pozitivních dárců
 3. V. Hanzal (IKEM Praha): Bioptické nálezy u potenciálních žijících dárců ledvin

14.20 - 14.30

UKONČENÍ KONGRESU (R. Ryšavá, F. Švára)